تماس با ما

نشانی

خیابان آزادیخیابان حبیب الهیبلوار تیموری غربیبعد از ایستگاه متروی شریفمیدان تیمورینبش میدان تیموریدانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

تلفن

۶۶۱۶۵۸۵۶ ۲۱ ۹۸+ و ۶۶۰۲۲۷۵۵ ۲۱ ۹۸+ 

ایمیل

[email protected]

کانال تلگرام

https://t.me/IranianSystemDynamicsSociety2018