تماس با ما

نشانی

خیابان آزادیخیابان حبیب الهیبلوار تیموری غربیبعد از ایستگاه متروی شریفمیدان تیمورینبش میدان تیموریدانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

تلفن

66165856 21 98+  و  و 66022755 21 98+ 

ایمیل

[email protected]

کانال تلگرام

https://t.me/IranianSystemDynamicsSociety2018