شعب انجمن

انجمن پویاشناسی سامانه‌ها به منظور گسترش فعالیت‌های خود در دانشگاه‌های کشور و همچنین استان‌های مختلف کشور با هدف ترویج و افزایش آگاهی از رویکرد پویاشناسی سامانه‌ها و ارتقا تفکر سیستمی و حمایت از ایجاد رشته‌ی پویاشناسی سامانه‌ها و رشته‌های مرتبط در دانشگاه‌ها، به ترتیب شاخه‌های دانشجویی و شعب استانی را در سطح کشور ایجاد می‌نماید.

فرآیند تاسیس شعب انجمن پویاشناسی سامانه‌ها بزودی در قالب آیین‌نامه‌ تاسیس شاخه های دانشجویی انجمن و آیین نامه تاسیس شعب استانی انجمن به اطلاع عموم می‌رسد.