انتشارات

چند نمونه کتاب فارسی در زمینه تفکر سیستمی و پویایی شناسی سیستم ها

مشایخی، علینقی، (1396)، پویایی شناسی سیستم ها، جلد اول، انتشارات آریانا قلم.

حمیدی زاده، محمدرضا، (1394)، پویایی های سیستم، ویراست دوم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

قاسم  مختاری، تفکر سیستمی  (مبانی ابزار و روش)

تيموری، ابراهيم، نورعلی، عليرضا، ولی زاده، نريمان، (1391)، پویایی های سیستم رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران

برارپور، كوروش، و همکاران، (1388)، پویایی شناسی كسب و كار: تفكر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

منوچهر منطقی، علی حاجی غلام سریزدی، (1392)، آموزش نرم افزارهای سیستم داینامیک: نرم افزار Vensim و MapSys، انتشارات الماس البرز، چاپ اول، تهران، پاییز 1392

منوچهر منطقی، علی حاجی غلام سریزدی، یحیی زارع مهرجردی، (1392)، سیستم داینامیک، ، انتشارات الماس البرز، چاپ اول، تهران، پاییز 1392

رجائیان، محمدمهدی، (1388)، شبیه سازی سیستم های پویا با نرم افزار ونسیم، انتشارات فرایاز

قبادی، شهلا، (1393)، سیستم داینامیک (کاربردی از تفکرسیستمی)، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

حمید بلالی، مهرداد پویا، (1394)، پویایی سیستم با نرم افزار STELLA/iThink، انتشارات نور علم، چاپ اول.