نمایه شدن کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 

نمایه شدن کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها در  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت گردید و تمامی مقالات پذیرفته کنفرانس بطور رایگان در این پایگاه نمایه خواهند شد.

http://conf.isc.gov.ir/isds96

 

خبر

در حکمی از سوی رئیس جمهور محترم  دکتر حسن روحانی؛  جناب آقای “دکتر علینقی مشایخی” ریاست انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها به «عضویت شورای عالی اداری» برگزیده شدند.

لینک خبر