خبر

در حکمی از سوی رئیس جمهور محترم  دکتر حسن روحانی؛  جناب آقای “دکتر علینقی مشایخی” ریاست انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها به «عضویت شورای عالی اداری» برگزیده شدند.

لینک خبر