پلن اشتراک

رایگان
ثبت نام کن!

عضو رایگان

سطح رایگان تنها اجازه دسترسی محدود به مطالب ما را خواهد داد و کاربران از مزایای عضویت بدون بهره خواهند بود.
عضویت حقیقی (دانشجویی)
با پرداخت 20000 تومان

عضویت حقیقی

اعضای حقیقی انجمن در تهیه کتاب ها و شرکت در جلسات آموزشی از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.
عضویت حقیقی (عادی)
با پرداخت 50000 تومان

عضویت حقیقی

اعضای حقیقی انجمن در تهیه کتاب ها و شرکت در جلسات آموزشی از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.
عضویت حقوقی
با پرداخت 1000000 تومان

عضویت حقوقی

اعضای حقوقی انجمن از مزایای تبلیغاتی در کنفرانس ها و گزدهمایی آموزشی برخوردار خواهند شد.